Stel je kandidaat als vertegenwoordiger van de cursisten in de Vlor

Volg je een opleiding als volwassene en ben je geïnteresseerd in onderwijsbeleid? Zou je graag meer kennis opdoen over het levenslang en levensbreed leren en bijdragen aan beleidsadviezen aan de Vlaamse overheid?

Dan ben jij misschien de juiste persoon om je medecursisten te vertegenwoordigen in de Vlaamse Onderwijsraad. 

De samenstelling van de Vlor is geregeld bij besluit van de Vlaamse Regering. Iedereen die bij onderwijs betrokken is, heeft een stem in de Vlor. De onderwijsorganisaties, maar ook alle belanghebbenden in onderwijs zijn er vertegenwoordigd. Op die manier kan de Vlor het onderwijsbeleid mee vormgeven vanuit een onderwijskundige, pedagogische en maatschappelijke invalshoek.  

De Vlor bestaat uit een Algemene Raad en deelraden per onderwijsniveau. De Raad Levenslang en Levensbreed Leren geeft advies over het volwassenenonderwijs, de volwasseneneducatie in brede zin en het deeltijds kunstonderwijs. In die raad zijn de gebruikers vertegenwoordigd door vier cursisten (4 effectieve leden/4 plaatsvervangers).  

Wie kan kandideren?  

Iedereen die een opleiding volgt in het volwassenenonderwijs, het deeltijds kunstonderwijs, de basiseducatie, Syntra, bij VDAB of in het sociaal-cultureel werk. Ook mensen die een opleiding gevolgd hebben in het school- of kalenderjaar voorafgaand aan de datum van de oproep kunnen nog kandideren voor een mandaat.  

Wat houdt het mandaat in?   

  • Je bent actief betrokken bij de werkzaamheden van de raad: je neemt deel aan de maandelijkse vergaderingen (elke tweede dinsdagnamiddag van de maand). Indien je niet aanwezig kan zijn, vaardig je je plaatsvervanger af. Je kan ook deelnemen aan werkgroepen die een advies voorbereiden.  Deze vergaderingen gaan in principe fysiek door in de vergaderlokalen van de Vlor.  Er kan eveneens in sommige gevallen digitaal worden vergaderd. 
  • Je participeert constructief aan het overleg en de advieswerking. In zijn adviezen beoordeelt de Vlor de beleidsplannen van de overheid op hun wenselijkheid, haalbaarheid en aanvaardbaarheid voor de onderwijswereld (instellingen en gebruikers) en de samenleving; de Vlor doet ook voorstellen voor het Vlaamse onderwijsbeleid. 
  • Je wordt ondersteund door de secretaris van de raad. Hij is het vast aanspreekpunt voor de leden en is beschikbaar voor vragen en toelichting. De secretaris zorgt ook voor een grondige introductie in het reilen en zeilen bij de Vlor en organiseert regelmatig voorbereidend overleg met de cursisten.  

Formele voorwaarden  

Aan het mandaat is geen vergoeding verbonden. Je ontvangt wel een reisvergoeding voor je verplaatsingen naar de Vlor.  

De mandaten gaan in op 1 januari 2022 en worden toegekend voor een periode van vier jaar. Een mandaat is hernieuwbaar.  

Een mandaat in de Vlor is onverenigbaar met:  

  • een mandaat in het Europees Parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers, de Senaat, het Vlaams Parlement en het Brussels Hoofdstedelijk Parlement;  
  • het ambt van minister, staatssecretaris en hun kabinetsleden;  
  • het ambt van personeelslid van een departement of agentschap van de Vlaamse overheid, dat in een hiërarchische verhouding staat tot de minister tot wiens bevoegdheid de Vlaamse Onderwijsraad behoort, met uitzondering van het ambt van personeelslid van het Gemeenschapsonderwijs;  
  • het ambt van personeelslid van het Vlaams Parlement en de bij het Vlaams Parlement opgerichte diensten;  
  • het ambt van personeelslid van de Vlaamse Onderwijsraad;  
  • de hoedanigheid van algemeen voorzitter van de Vlaamse Onderwijsraad;  
  • de hoedanigheid van personeelslid van de Onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap.  

Hoe kandideren?  

Kandideren kon tot 3 december 2021. De ontvangst van je kandidatuur wordt per e-mail bevestigd.  

Op de installatievergadering van 11 januari 2022 kiezen de leden van de Raad Levenslang Levensbreed Leren de cursistenvertegenwoordigers uit de ingestuurde kandidaten. Het secretariaat van de Vlor brengt je schriftelijk op de hoogte van het resultaat.   

Meer info? 

Over de werking van de Raad Levenslang en Levensbreed Leren:  

Over de formele voorwaarden:  

Op 23 november 2021 organiseerde de Vlor een online infovergadering voor geïnteresseerde kandidaten.