Provinciale netwerken

We starten met een korte schets van het werkkader en de opdrachten van de Netwerken Samen tegen Schooluitval. Vervolgens stelt elk netwerk een praktijkvoorbeeld voor. Zo krijgen de deelnemers inspiratie voor goede praktijken en samenwerkingsverbanden tussen de domeinen onderwijs, werk en welzijn rond diverse thema’s.

Antwerpen (Els Dupon): Provinciaal Spijbelactieplan

Integrale aanpak van spijbelaars vanuit gedeelde verantwoordelijkheid tussen school-clb-politie/parket-ocj/sdj)

Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Eva Trogh): KANS - Centraal Meldpunt Brussel

KANS faciliteert de toeleiding van leerlingen naar een netwerk van partners die schooluitval trachten te voorkomen. We installeerden daarbij 4 belangrijke bruggen: een eerste tussen de leerling en het meest passende aanbod; een tweede tussen de leerling, de ouders, de school en het CLB door middel van de rondetafel; een derde brug bouwen we tussen de verschillende trajectaanbieders die samenkomen in het KANS-netwerk en een vierde brug is er één tussen het werkveld en het Brusselse beleid, wat leidt tot een optimalisering/uitbreiding van het bestaande aanbod.

Limburg (Nathalie Vanbergen): ‘Minder mazen, meer net’

Leer-recht Limburg wil naar een meer gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van vroegtijdig schoolverlaten. Met het raamwerk en de online tool van Samen1Plan zetten we de leerling in de regie van zijn/haar ontwikkelingsloopbaan. Door netwerk-, perspectief- en doelgericht samen te werken, geloven we in een warm verhaal met een succesvolle outcome voor de leerling.

Oost-Vlaanderen (Oona Somers/Sofie Baert): Trajectbegeleiding

Een specifieke doelgroep van kwetsbare leerlingen  en ouders hebben, omwille van veelvuldige schoolwissels tijdens het schooljaar en doorheen de schoolloopbaan, nood aan continuïteit van de hulpverlening. Deze leerlingen missen een constante in de begeleiding. Door middel van een netoverstijgende CLB trajectbegeleider kan een netwerk opgebouwd worden tussen scholen, ouders, leerlingen en andere betrokkenen zodat de continuïteit in de begeleiding behouden kan blijven. Geïnspireerd op het project ‘Routeplanner’ vanuit vzwTopunt Gent, worden andere lokale besturen geïnspireerd om een gelijkaardig project uit te werken.

Vlaams-Brabant (An Hessels): Psychische kwetsbaarheid en schooluitval

Toelichting over hoe er in Vlaams-Brabant samen gewerkt wordt met o.a. geestelijke gezondheid om het thema psychische kwetsbaarheid en schooluitval meer onder de aandacht te brengen en handvatten aan te reiken om met deze doelgroep aan de slag te gaan.

West-Vlaanderen (Annick Steyt): 'De school verlaten zonder kwalificatie? laat je niet vangen!'

Deze uitstroombegeleiding legt de focus op de informatieverstrekking, het versterken van keuzecompetenties en de begeleiding naar levensloopbaanactiviteiten van jongeren die dreigen ongekwalificeerd uit te stromen. Met de uitstroombegeleiding willen we de jongere die dreigt ongekwalificeerd uit te stromen, ondersteunen met een afrondend gesprek, gericht op de toekomst en op mogelijke hulpbronnen. We motiveren deze jongere om zijn/haar studies af te werken. We bespreken andere leerwegen naar een kwalificatie indien de jongere niet meer gemotiveerd is zijn/haar traject af te werken in de huidige leerweg/onderwijsvorm.