Praktijkgericht onderwijsonderzoek: project

Op vraag van de minister van Onderwijs werkte de Vlor aan een project over praktijkgericht onderwijsonderzoek (PGO). Met het project wenste de Vlor een antwoord te formuleren op de vraag hoe een onderzoeksprogramma voor PGO in Vlaanderen vorm kan krijgen.

In de eerste plaats werd onderzocht welke vormen van consultatie relevant zijn met het oog op de vormgeving van een onderzoeksprogramma PGO. Daartoe werden verschillende consultatieprocessen met practici en onderzoekers georganiseerd.

Ten tweede werd nagegaan op welke manier reviews (overzichtstudies) een rol kunnen spelen bij het detecteren van kennisbehoeften en beantwoorden van vragen van praktijkmensen. Enerzijds vond er een verkenning plaats van beschikbare reviews, anderzijds werd aan een aantal onderzoekers gevraagd om een review te maken over een thema dat leeft in de onderwijspraktijk. Hiervoor werden drie projecten geselecteerd.

Een derde doelstelling bestond uit het formuleren van kwaliteitscriteria voor PGO. Ten slotte zal de Vlor aanbevelingen formuleren over de inhoudelijke en procedurele vormgeving van het onderzoeksprogramma PGO.

Tijdens het project werden voorbeelden van praktijkgericht onderzoek en van samenwerking tussen praktijkmensen en onderzoekers gezocht in binnen- en buitenland. Er was bijzondere aandacht voor het betrekken van jonge onderzoekers en voor de wijze waarop praktijkmensen ondersteund kunnen worden bij hun betrokkenheid bij PGO.

Een stuurgroep zag toe op de uitvoering van deze opdracht. Het project liep van februari tot en met december 2009. Het verloop en de uitkomsten van het project werden samengebracht in een eindrapport.

De Vlor stelt de resultaten van het review-onderzoek beschikbaar voor alle geïnteresseerde onderwijsactoren. De publicatiereeks praktijkgericht onderwijsonderzoek biedt interessant reflectiemateriaal, zowel voor leraren en directies als voor pedagogische begeleiders, nascholers, lerarenopleiders en beleidsmakers.