Overleg Kleine Onderwijsverstrekkers

OKO staat voor het Overleg Kleine Onderwijsverstrekkers uit het vrij gesubsidieerd onderwijs. OKO is een samenwerkingsverband van de Federatie van Onafhankelijke Pluralistische Emancipatorische Methodescholen (FOPEM), de Federatie van Rudolf Steinerscholen in Vlaanderen, het Vlaams Onderwijs Overlegplatform (VOOP), de inrichtende machten van het protestants-christelijk onderwijs (IPCO).

OKO in de Vlor

Elke 6 à 8 weken komt de kerngroep van OKO bijeen. Die groep bestaat uit vertegenwoordigers van de vier kleine koepels die deel uitmaken van OKO. Bij het begin van het schooljaar wordt beslist wie OKO in welke commissies, werkgroepen of raden van de Vlor vertegenwoordigt. Tijdens de overlegmomenten worden beleidsitems vanuit het Departement Onderwijs, het kabinet Onderwijs, de Vlor en derden besproken. Standpunten worden dan bepaald en zo nodig verder uitgediept tijdens bilateraal overleg. Het memorandum van OKO is daarbij de leidraad, met name het vrijwaren van de dynamische balans van recht onderwijs, kwaliteit van onderwijs en vrijheid van onderwijs.

Adviezen in de Vlor worden grondig voorbereid in werkgroepen met bronnenonderzoek, voorbereidende seminaries, het uitnodigen van externe sprekers, het opmaken van ontwerpadviezen.

Onze grondige voorbereiding van de adviezen vraagt tijd maar gaat voorbij aan 'de waan van de dag' en kan 'een steen verleggen in de rivier op aarde'.
Kris Denys, lid van de Vlor voor OKO
Kris denys