Marc Smets

afdelingshoofd GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

lid van de Algemene Raad

Goed onderwijs is jongeren samen leren samenleven in een gemondialiseerde maatschappij.

Aan jonge mensen moeten de vaardigheden aangereikt worden om aan het eind van hun schoolrit voldoende gewapend hun plaats in de samenleving op te nemen. Wij wensen hen later een actieve rol te laten opnemen in de maatschappij. De fundamenten van actief burgerschap worden in het onderwijs gelegd. Als we een leefbare en open samenleving willen dan moeten we onze jongeren opleiden tot democratische, geëngageerde burgers. En dan is het onze opdracht, onze plicht, hen te leren samenleven. De waarden, zoals ze uitgedragen worden in het pedagogisch project van het GO!, staan daarbij voorop. Onderwijs heeft bij uitstek een belangrijke taak in het vrijwaren van de principes die aan de grondslag liggen van onze democratische rechtsstaat.

De Vlor is bij uitstek de plaats waar alle actoren, die rechtstreeks en ook minder rechtstreeks verbonden zijn met het onderwijs, elkaar vinden en er van gedachten wisselen omtrent de plaats en de rol van het onderwijs in onze samenleving. Omtrent de kernpunten inzake onderwijs blijkt het vaak mogelijk om een consensus te vinden tussen de participanten die elk vanuit een verschillende invalshoek de zaken benaderen en bekijken. En ook voor die punten, waarvoor een consensus niet evident mogelijk blijkt, is het nuttig en belangrijk dat de verschillende partners aangaande die zaken met elkaar in gesprek gaan en blijven, met respect voor het standpunt van elkeen.

Lees hier meer over de quote van de dag