Kristiaan Versluys

directeur Onderwijsaangelegenheden Universiteit Gent

voorzitter van de Raad Hoger Onderwijs

Het hoogste resultaat van onderwijs is verdraagzaamheid
Helen Keller 1880-1968

Deze Amerikaanse schrijfster en activiste was door een kinderziekte zowel blind als doof. In haar autobiografie beschrijft ze op pakkende wijze hoe ze door een bijzondere vorm van individueel onderwijs deze beperkingen wist te overwinnen. Onderwijs betekende voor haar letterlijk, in haar staat van fysieke duisternis, de verlichting.

Haar woorden hebben een bijzondere resonantie voor ons tijdvak, waarin onverdraagzaamheid – soms in extreme vorm – opnieuw de kop opsteekt. Onderwijs is de levensader van de democratie. Vorming leidt tot het formuleren en verdedigen van eigen opinies, maar met volle respect voor afwijkende meningen. Het is een paradoxale bezigheid: overtuigd zijn van het eigen gelijk, ervoor op komen, het verdedigen met alle middelen van methodiek en retoriek en toch de betrekkelijkheid van de eigen inzichten inzien, openstaan voor correctie en zich niet laten opsluiten in de zelfgenoegzaamheid. Een dergelijke attitude komt niet vanzelf. Die moet worden aangeleerd.

De Vlor, waar alle geledingen en gezindten samenkomen, is een voorbeeld van democratie in werking. De adviezen zijn het resultaat van negotiaties, van het bewust zoeken naar 'common ground'. De adviezen zijn er ook op gericht de randvoorwaarden voor het onderwijs, neergelegd in reglementen en decreten, zodanig aan te scherpen dat het lesgeven zijn maximale effect ressorteert als katalysator voor verdraagzaamheid. Of het nu over de taalregeling gaat, de studievoortgangsmaatregelen of het toelatingsexamen arts-tandarts, de Vlor waakt erover dat zoveel mogelijk jonge mensen kunnen profiteren van een opleiding, die hen de wijsheid verschaft zich niet te laten leiden door kleingeestigheid of intolerantie.

 

Lees hier meer over de quote van de dag