Samenwerken met externe organisaties: enkele handvatten voor scholen

Scholen kunnen externe organisaties inschakelen om een vorming of toelichting te geven, middagactiviteiten of buitenschoolse activiteiten te organiseren, ... Daarbij rijzen regelmatig vragen over bijvoorbeeld de betrouwbaarheid van de organisaties, commercialisering en heel algemeen, het kader waarbinnen een schoolteam met die organisaties aan de slag kan gaan.

Zonder afbreuk te willen doen aan de bevoegdheden van de scholen om zelf te bepalen met wie ze wensen samen te werken, geven de Vlor en het departement Onderwijs en Vorming een aantal algemene handvatten die scholen kunnen gebruiken in de samenwerking met externen. De handvatten werden gemaakt in overleg met experten.

Screen op voorhand de organisatie

 • Ga op zoek naar de achtergrond van de organisatie;
 • Ga na of er pedagogisch verantwoorde en positieve boodschappen gegeven worden en of men er op ingesteld is om kinderen en jongeren zelf te leren om verantwoorde en bewuste keuzes te maken en zelf te leren inschatten wat mogelijke risico’s zijn;
 • Bekijk in welke mate de tussenkomsten en materialen van de organisatie aansluiten bij de leeftijden en leefwereld van de leerlingen;
 • Onderzoek of er linken gelegd worden naar leergebied gebonden en/of leergebied overschrijdende, vakgebonden en/of vakoverschrijdende eindtermen en ontwikkelingsdoelen;
 • Check of er vermeld wordt welke ervaringen men heeft met tussenkomsten en materialen in scholen;
 • Ga na of de (pedagogische) visie die door de organisatie wordt uitgedragen, aansluit bij de pedagogische visie van de school. Welke bronnen/linken worden vermeld?
 • Screen de website van de organisatie en ga na of de onderbouwing wetenschappelijk is en de informatie onbevooroordeeld. Wees op je hoede: achter een vlotte communicatie en een fraaie website kan soms een andere agenda zitten.
 • Informeer bij collega’s, de pedagogische begeleidingsdiensten en/of clb naar hun ervaringen in de samenwerking met de organisatie.

Neem zelf contact op met de organisatie en stel vragen zoals:

 • Wat is de visie en de methode waarop men zich baseert om een aanbod te doen ? Wordt er gewerkt met evidence-based methodes en materialen, zo ja, welke?
 • Werkt men via het aanbod zowel aan het verwerven van kennis als het bijbrengen van vaardigheden en attitudes?
 • Wat zijn concrete maatregelen om de veiligheid en het vertrouwen bij leerlingen te waarborgen?
 • Hoe gaat men om met diversiteit van leerlingen?
 • Zijn dwarsverbanden met andere educaties mogelijk, vanuit het kruispuntdenken?

Zeg op voorhand wat de school verwacht van de organisatie. Sta stil bij de verwachtingen van de leerlingen en van de leerkracht(en).

 • Bespreek op voorhand wat er aan bod komt en hoe dit past in het leerproces dat je met de leerlingen loopt. Bewaak mee de doelstellingen, inhouden en praktische afspraken i.v.m. lesuren, grootte van de groep e.d.

Blijf eigenaar en regisseur van het leerproces dat je met je leerlingen loopt

 • Bespreek vooraf met de leerlingen de activiteit en kader dit binnen het bredere leerproces;
 • Zorg ervoor dat iemand van het schoolteam altijd aanwezig is in de klas of het lokaal tijdens de uiteenzetting/activiteit van de externe organisatie:
  - voor vragen van leerlingen tijdens de activiteit;
  - voor de aansprakelijkheid van de school wanneer zich iets zou voordoen
     (juridisch belang);
  - die de voortgang van het traject kan opvolgen als er gedurende een langere periode
     met een externe wordt samengewerkt.
 • Blijf alert voor mogelijke signalen van leerlingen;.
 • Bespreek (evalueer) met de leerlingen de inhouden en werkvormen van de interventie van de externe organisatie
 • Blijf ook achteraf voor de leerlingen beschikbaar voor vragen.