Danny De Smet

directeur met coördinerende opdracht Katholieke Scholengemeenschap Rhode-Schelde

lid van de Raad Basisonderwijs

Een dienend leider stelt de belangen van anderen op de eerste plaats, heeft de wijsheid om te zien wat nodig is, de capaciteiten om daar iets mee te doen en de moed om daarnaar te handelen.
uit het boek 'echte leiders dienen' van Inge Nuijten

Dit citaat geeft de essentie weer van efficiënt schoolleiderschap.

In een snel evoluerende, complexe en onvoorspelbare maatschappij worden scholen steeds onder druk gezet om zo goed als mogelijk tegemoet te komen aan de vele maatschappelijke verwachtingen. Scholen hebben dan ook nood aan sterke leiders. Leiders die zich voortdurend de vraag stellen wat hun leerlingen én hun medewerkers nodig hebben. Hoe kunnen we het leren bij al onze leerlingen versterken? Hoe kunnen we het leren én het onderwijzen bij onze medewerkers versterken? Wat hebben zij hiertoe nodig? Als leidinggevende is het hierbij belangrijk om van harte te luisteren naar wat er echt leeft binnen de organisatie. Op basis hiervan, in combinatie met eigen ervaringen, een opgebouwde expertise en wetenschappelijke inzichten, kan de schoolleider richting geven aan het schoolbeleid. Hij/zij doet dit steeds in overleg met het schoolbestuur en alle medewerkers, probeert daarbij de ander in zijn/haar kracht te zetten, biedt voldoende ondersteuning, voorziet de noodzakelijke professionele ruimte en schenkt hierbij veel vertrouwen, treedt op als een goede scheidsrechter om te wijzen op de vooropgestelde doelen, stimuleert het sociaal leren en het systeemdenken, ... Dit vraagt van de schoolleider een grote deskundigheid en heel veel moed om vanuit een grote passie voor onderwijs ervoor te zorgen dat de school zich als geheel ontwikkelt en dat het vermogen om te leren zowel bij de leerlingen als bij de medewerkers wordt vergroot.

Als plaatsvervangend lid van de geleding directeurs vanuit het Vrij Onderwijs in de Raad Basisonderwijs, vind ik het belangrijk dat er in elk actueel onderwijsdossier aandacht wordt geschonken aan krachtig leiderschap. Ik denk hierbij heel concreet aan de toekomst van ons onderwijslandschap binnen de bestuurlijke optimalisatie en schaalvergroting. We mogen hierbij niet vergeten dan we op elke basisschool een sterke leider en voldoende omkadering nodig hebben. De leraar maakt het verschil voor zijn/haar klasgroep, een schoolleider maakt het verschil voor het schoolteam. Willen we blijvend werk maken van krachtig onderwijs, dan moeten we blijvend aandacht schenken aan dienend, onderwijskundig en lerend leiderschap!

Lees hier meer over de quote van de dag