Uittreksel strafregister voor vrijwilligers in onderwijs Advies over het voorontwerp van decreet houdende de verplichting voor bepaalde organisaties om een uittreksel uit het strafregister te controleren voor bepaalde nieuwe medewerkers

Op 16/07/2021 hechtte de Vlaamse regering haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet houdende de verplichting voor bepaalde organisaties om een uittreksel uit het strafregister te controleren voor bepaalde nieuwe medewerkers. Doel van dit decreet is aan kinderen en jongeren een grotere bescherming te bieden tegen grensoverschrijdend gedrag door begeleiders in de betrokken organisaties.

De adviesvraag richt zich heel specifiek op het toepassingsgebied van het decreet. Momenteel worden zowel professionals als vrijwilligers met een overeenkomst gevat door dit decreet. De vraag die voorligt is of het toepassingsgebied niet uitgebreid moet worden naar alle vrijwilligers.