Taalscreening Nederlands in het kleuteronderwijs

Het voorontwerp van het onderwijsdecreet XXX bepaalt dat vanaf het schooljaar 2021-2022 bij elke leerling bij de start van de leerplicht op vijf jaar een taalscreening moet gebeuren. Indien daaruit blijkt dat leerlingen het Nederlands onvoldoende machtig zijn, dan zullen zij verplicht een actief taalintegratietraject Nederlands moeten volgen.

De Vlor zal in dit advies ingaan op de voorwaarden en de timing voor een goede implementatie van wat er decretaal is vastgelegd.