Aanvragen bijkomende programmatie dko - voorjaar 2019

Op 1 september 2018 is de nieuwe regeling voor de toekenning van onderwijsbevoegdheid aan een academie deeltijds kunstonderwijs inwerking getreden. Volgens deze nieuwe regeling moet een schoolbestuur ten laatste op 1 maart bij het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) een aanvraag indienen voor het verkrijgen van bijkomende onderwijsbevoegdheid. De minister neemt voor 15 mei een beslissing op basis van de adviezen verstrekt door de Vlor, de adviescommissie (bestaande uit vertegenwoordigers van AGODI, het departement Onderwijs en Vorming en de Onderwijsinspectie) en, in voorkomend geval, het netoverschrijdend samenwerkingsforum deeltijds kunstonderwijs Brussel.

De Vlor bracht advies uit over 43 aanvragen voor bijkomende onderwijsbevoegdheid voor clusters van opties, unieke opties, clusters van muziekinstrumenten of een muziekinstrument, en dit met het oog op het schooljaar 2019-2020.