Advies op vraag

Wie vraagt advies? Waarover?

Verplichte adviesvragen

De Vlaamse minister bevoegd voor Onderwijs en Vorming is verplicht om het advies van de Vlor in te winnen over alle voorontwerpen van decreet over onderwijs. Dit advies is een noodzakelijke stap bij het opstellen en uitvaardigen van een decreet.

Vrijwillige adviesvragen

In principe kunnen alle Vlaamse beleidsactoren advies vragen aan de Vlor:

  • Het Vlaams Parlement
  • De Vlaamse Regering
  • Een minister van de Vlaamse Regering

Wanneer advies vragen?

  • voorontwerpen van decreet: na eerste principiële goedkeuring door de Vlaamse Regering
  • overige documenten: zo vroeg mogelijk in de beleidscyclus

Hoe advies vragen?

  • Per brief: Vlaamse Onderwijsraad, t.a.v. Mia Douterlungne, Koning Albert II-laan 37 – 1030 Brussel
  • Per e-mail: mia.douterlungne@vlor.be

Wat is de adviestermijn?

Verplichte adviesvragen

30 kalenderdagen na de ontvangst van de adviesvraag. In geval van spoed, die met redenen wordt omkleed, kan de Vlaamse Regering de termijn inkorten zonder dat hij minder dan tien werkdagen mag bedragen.

Vrijwillige adviesvragen op verzoek van het Vlaams Parlement

binnen de termijn zoals bepaald door het Parlement. Die termijn kan niet langer zijn dan 30 werkdagen.

Hoe komt een advies tot stand?

Elk advies wordt besproken en goedgekeurd door de Algemene Raad of één van de deelraden van de Vlor: de Raad Basisonderwijs, de Raad Secundair Onderwijs, de Raad Hoger onderwijs of de Raad Levenslang en Levensbreed Leren.

De bureaus van de raden en het Vast Bureau van de Algemene Raad, bepalen de procedure die aan de bespreking en de goedkeuring in de raden voorafgaat. Deze procedure kan sterk verschillen, afhankelijk van de aard en de complexiteit van het dossier waarover de raad een advies uitbrengt en de tijd waarover de raad kan beschikken.

Meestal gebeurt de bespreking in de raden aan de hand van voorbereidende documenten. Deze voorbereidende documenten komen vaak tot stand in werkgroepen ad hoc of in permanente commissies.

De raden stemmen over elk advies. Indien één of meerdere leden dit wensen, kunnen zij de stemming vragen over bepaalde delen van het advies en minderheidsstandpunten indienen, zowel over het geheel als over een deel van het advies.

Hoe wordt het advies bekendgemaakt?

  • De Vlor bezorgt zijn adviezen aan de bevoegde minister(s) en aan de secretaris-generaal van het Departement Onderwijs en Vorming.
  • Adviezen worden na verzending gepubliceerd op www.vlor.be.