Advies over het voorontwerp van decreet betreffende het deeltijds kunstonderwijs

Op 12 mei 2017 keurde de Vlaamse Regering het voorontwerp van decreet over het deeltijds kunstonderwijs (dko) principieel goed en legde dit voorontwerp vervolgens ter advisering aan de Vlor voor. Daarmee wordt voor het eerst werk gemaakt van een niveaudecreet voor het dko. In uitvoering van de conceptnota van 2015 wil de Vlaamse Regering het dko verankeren in onderwijs en de regelgeving over dit onderwijsniveau bundelen, vereenvoudigen en actualiseren.

De Vlaamse Regering bepaalde tien krachtlijnen voor het niveaudecreet:

  1. Een sober en helder niveaudecreet realiseren
  2. De einddoelen actualiseren en concretiseren
  3. De opleidingsstructuur actualiseren
  4. De onderwijsvrijheid respecteren door de programmatiestop op te heffen en te vervangen door een doelmatige programmatieregelgeving
  5. De huidige budgettaire ruimte optimaler benutten
  6. Samenwerking met kleuter- en leerplichtonderwijs stimuleren
  7. Samenwerking met lokale culturele actoren, amateurkunsten, kunsteducatieve organisaties en kunstinstellingen stimuleren
  8. Planlast aanpakken: verminderen van de bewijslast voor leerlingen en academies
  9. Planlast aanpakken: de geldstromen tussen de Vlaamse overheid en academies vereenvoudigen en reduceren
  10. Anticiperen op personeelsgevolgen

De Vlor gaat na in welke mate die tien krachtlijnen gerealiseerd worden in het voorontwerp van decreet. Ook onderzoekt de raad op welke manier de Vlaamse overheid rekening heeft gehouden met zijn advies over de conceptnota dko.

website door wieni met Drupal