Advies over het stimuleren van studentenparticipatie

Studentenparticipatie is in Vlaanderen decretaal verankerd. Studenten hebben daardoor inspraak in zowel het Vlaamse onderwijsbeleid, als in de diverse beleidsniveaus van de instellingen hoger onderwijs. Op die manier kunnen zij over uiteenlopende beleidsthema’s hun mening kenbaar maken. Het gaat daarbij niet enkel om opleidingsgebonden dossiers, maar ook om opleidingsoverkoepelende thema’s zoals de sociale voorzieningen, democratisering, etc. Studentenparticipatie bevordert enerzijds het democratische gehalte van het bestuur van de hogere onderwijsinstellingen en is anderzijds voor studenten een kans om zich te ontwikkelen tot mondige, kritische burgers.

De laatste jaren klinkt het steeds meer dat studentenparticipatie moeizamer loopt. Mandaten raken op Vlaams en lokaal niveau moeilijker ingevuld en studentenvertegenwoordigers geven aan dat het moeilijker wordt om hun engagement met hun studies te combineren. De Vlor bereidt een advies voor waarin hij nagaat hoe studentenvertegenwoordiging opnieuw gestimuleerd kan worden.

website door wieni met Drupal