Opleidingsprofielen volwassenenonderwijs

Om de link tussen onderwijs en de arbeidsmarkt te versterken, zijn tussen 1995 en 2005 in de schoot van de Vlor 196 beroepsprofielen, opleidingsprofielen en beroepsopleidingsprofielen opgemaakt. De opmaak van de profielen voor het hoger onderwijs werd beëindigd met de BaMa-hervormingen. Voor het secundair onderwijs hebben de specifieke eindtermen de plaats ingenomen van de beroepsopleidingsprofielen. Vandaag is het volwassenenonderwijs de enige onderwijsvorm die nog met opleidingsprofielen werkt. Die omvatten, naast de benaming en het volume van de opleiding, ook de basiscompetenties. In de opleidingsprofielen zijn ook de modules en leertrajecten opgenomen. Artikel 24 van het decreet volwassenenonderwijs (15 juni 2007) bepaalt dat de Vlaamse Regering de opleidingsprofielen voor het secundair volwassenenonderwijs en basiseducatie vastlegt op voordracht van het Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs (VOCVO) en de pedagogische begeleidingsdiensten. Na het advies van de Vlor beslist de minister of de geadviseerde opleidingsprofielen al dan niet ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Vlaamse Regering. Na de definitieve goedkeuring van de opleidingsprofielen, kunnen de inrichtende machten en het GO! ze concretiseren in leerplannen.