Taalscreening en taalintegratietraject Nederlands in het kleuteronderwijs

Het voorontwerp van het onderwijsdecreet XXX bepaalt dat vanaf het schooljaar 2021-2022 bij elke leerling bij de start van de leerplicht op vijf jaar een taalscreening moet gebeuren. Indien daaruit blijkt dat leerlingen het Nederlands onvoldoende machtig zijn, dan zullen zij verplicht een actief taalintegratietraject Nederlands moeten volgen.

Vooraleer de overheid de verdere contouren invult, zal de Vlor pro-actief zijn advies geven met zijn visie op het instrument van de taalscreening en een taalintegratietraject. De raad zal vanuit recente wetenschappelijke inzichten ook aanbevelingen formuleren.