Regelluw kader in het volwassenenonderwijs

Nog tot en met schooljaar 2023-2024 kunnen centra tijdelijke onderwijsbevoegdheid krijgen binnen een regelluw kader: zij hoeven daarvoor geen aanvraag te doen, enkel een melding. Centra kunnen op die manier een bestaande onderwijsbevoegdheid voor een studiegebied in een andere vestigingsplaats uitoefenen dan in de vestigingsplaats waarvoor ze is toegekend. 

Als deze regelluwe periode afgelopen is, verwacht de Vlor een groot aantal aanvragen om deze tijdelijke onderwijsbevoegdheden definitief te maken. We stellen vast dat enkele centra hier al op willen anticiperen en nu al een aanvraag voor een onderwijsbevoegdheid doen waar ze nu een tijdelijke onderwijsbevoegdheid hebben. De Vlor nam hier in het laatste advies over onderwijsbevoegdheden volwassenenonderwijs geen standpunt over in. We drongen wel aan op een spoedige evaluatie en duidelijkheid voor de centra. De Vlor bereidt hierover ook een advies voor op eigen initiatief.