Advies over het afsprakenkader NT2

Het afsprakenkader NT2 bevat een reeks taakafspraken tussen verschillende beleidsdomeinen over Nederlands als tweede taal. Het regelt onder andere de organisatie en afstemming van het aanbod, evenals de samenwerking tussen de aanbodverstrekkers NT2 en actoren zoals VDAB, de onthaalbureaus en de Huizen van het Nederlands. Het recentste afsprakenkader dateert uit 2009 en werd sindsdien niet meer geëvalueerd en aangepast, hoewel een tweejaarlijkse evaluatie is voorzien. Het is niet meer aangepast aan de evoluties van de afgelopen vijf jaar en creëert onduidelijkheid op het terrein. De Vlor brengt op eigen initiatief een advies uit om te onderstrepen dat aan die onduidelijkheid snel een einde moet komen en dat het afsprakenkader zo snel mogelijk herzien moet worden. De raad schetst de belangrijkste moeilijkheden in het huidige afsprakenkader en geeft hij een aantal contouren aan van het nieuwe afsprakenkader. De Vlor is nog steeds voorstander van een in overleg tot stand gekomen Vlaams afsprakenkader en vraagt daarom een nieuwe rondetafelconferentie NT2. Een centraal afsprakenkader biedt de kans om de effectiviteit en de efficiëntie van het NT2-aanbod te verhogen. Tegelijk blijft de raad ervan overtuigd dat een aantal operationaliseringen van het Vlaamse afsprakenkader het best lokaal worden vastgelegd. Mogelijke aandachtspunten voor een nieuw afsprakenkader zijn:
  • sterker inzetten op maatwerk en op combinaties van opleidingen en trajecten;
  • communicatie tussen de actoren vereenvoudigen en versterken;
  • inspelen op de verlenging van het NT2-traject van inburgeraars tot 1.2;
  • een solide regeling ontwikkelen voor EVC-bewijzen NT2, in plaats van de huidige ad-hocregeling;
  • een evaluatie van de effecten van de maatregel wettig verblijf.
Download hier het volledige advies (PDF, 326.15KB)