Advies over de samenwerking tussen onderwijs en welzijn

De onderwijspartners zijn ervan overtuigd dat er in de komende legislatuur nog sterker moet worden ingezet op een goede samenwerking en afstemming tussen onderwijs- en welzijnsbeleid. Dat moet gebeuren op diverse echelons en in de verschillende fases van de beleidsvorming. De Vlor formuleerde daarom een advies over de beleidsnota Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Dat omschrijft enkele van de grote domeinen waarop de samenwerking moet vorm krijgen. Vermaatschappelijking van de zorg is een van de grote vernieuwingen van de volgende jaren. Daarbij wil men sterker uitgaan van de sterktes van hulpvragers en hun directe omgeving. De Vlor vindt dat een interessant model, maar er is nog een grondige denkoefening nodig om de impact duidelijker te krijgen voor het functioneren van school en clb. De Vlor ziet alvast een parallel met de basisfilosofie van het M-decreet. De Vlor vraagt ook dat Welzijn tijdig en in een vroeger stadium van de besluitvorming met de onderwijspartners overlegt over:
  • preventie van gezondheids- en welzijnsproblemen;
  • de plaats van onderwijs en clb in integrale jeugdhulp;
  • de impact van het perspectiefplan 2020 op het onderwijs voor kinderen met specifieke noden;
  • de vernieuwing van de voor- en buitenschoolse kinderopvang.
Download hier het volledige advies (PDF, 207.16KB)