Onderwijskwaliteit: woensdag 21 juni (VOLZET)

De ambitie om de onderwijskwaliteit te versterken is niet weg te slaan uit de actualiteit. Uit internationaal vergelijkend onderzoek (zoals PISA, TIMMS, PIRLS) en Vlaamse peilingen blijkt dat de leerresultaten op bepaalde domeinen achteruitgaan. Ook binnen de Vlor is onderwijskwaliteit een cruciaal thema.

Het seminarie zoekt een antwoord op twee vragen, met het oog op onze beleidsagenda voor de volgende Vlaamse regering:

 • Welke wetenschappelijke evidentie is er om uitspraken te doen over de onderwijskwaliteit in Vlaanderen over de jaren heen en over de onderliggende oorzaken voor de achteruitgang van leerresultaten?
 • Welke (bestaande of nieuwe) pistes kunnen onderwijskwaliteit (op vlak van leerprestaties) verhogen?

We starten het seminarie met een plenaire toelichting die focust op de sterktes en beperkingen van de peilingsonderzoeken en internationaal vergelijkende studies volgens verschillende punten:

 • Een vergelijking van de inhoudelijke kaders en toetskaders van de peilingsonderzoeken en internationaal vergelijkende studies.
 • Een vergelijking van de trends die beschreven worden enerzijds in de peilingsonderzoeken, en anderzijds in TIMSS, PIRLS en PISA.
 • Inzichten van de onderzoekers over onderwijskwaliteit, en over de beperkingen en mogelijkheden van bovenstaande onderzoeken om oorzaken van onderwijskwaliteit vast te stellen.

Het tweede deel van het seminarie vindt plaats in debatgroepen rond verschillende subthema’s. Die worden telkens door een expert ingeleid.

13.00

Verwelkoming door Leen Van Heurck, algemeen secretaris van de Vlor: toelichting van het opzet van de seminaries en beleidsagenda

13.10

Bijdragen door Jonas Dockx, Katrijn Denies, Lore Pelgrims, Rianne Janssen, Koen Aesaert (KU Leuven, Centrum voor Onderwijseffectiviteit en -evaluatie)

14.00

Reflectie en aanvulling door Wouter Schelfhout (UAntwerpen, Antwerp School of Education) vanuit de invalshoeken schoolleiderschap, professionalisering en schoolontwikkeling

14.25

Pauze en verdeling in groepen

14.45

Debatgroepen:

 • Kwaliteitsmonitoring van onderwijs op jongere leeftijden
  • Spreker: Els Vermeire (Onderwijsinspectie)

 

 • Kwaliteitsmonitoring van het onderwijssysteem
  • Spreker: Maarten Simons (KU Leuven, Educatie en Samenleving)

 

 • Omgaan met verschillen tussen leerlingen in relatie tot onderwijskwaliteit
  • Spreker: Wim Van den Broeck, (VUB, Brein, lichaam en cognitie)

 

 • Onderwijskundig leiderschap van schoolleiders
  • Spreker: Wouter Schelfhout (UAntwerpen, Antwerp School of Education)
16.00

Receptie