Internationale beleidskaders voor onderwijs

Organisaties als de EU, de OESO, de VN, de Raad van Europa, … promoten internationale beleidskaders voor onderwijs. Het gaat hier dan niet over internationale afspraken waaruit dwingende regels voortvloeien, maar om vormen van ‘open coördinatiebeleid’. Deze internationale organisaties hebben verschillende benaderingen en scopes, en een verschillende governance en aansturing.

Tijdens deze studiedag buigen we ons over volgende vragen:

  • Hoe worden die kaders opgesteld?
  • Hoe passen ze in een geheel van sturingsinstrumenten?
  • Hoe verhouden ze zich met de professionaliteit van de nationale en de lokale actoren?
  • Hoe krijgen ze draagvlak bij de stakeholders op nationaal vlak?
  • Hoe worden ze gevalideerd?
  • Wat is de meerwaarde van de referentiekaders voor de stakeholders op nationaal en lokaal niveau
  • Hoe kunnen en moeten nationale stakeholders zich hierin positioneren?

Programma:

9.30

Koffie en onthaal

10.00

Verwelkoming en inleiding, Jens Vermeersch - voorzitter van de commissie Internationaal Onderwijs- en Vormingsbeleid

10.10

Het onderwijsbeleid van internationale organisaties, professor Maarten Simons - KULeuven

11.10

The SDG framework and reflections on accountability in education, professor Aaron Benavot, Global Education Policy, University Albany – SUNY (toelichting in het Engels)

12.10

Lunch

13.00

Perspectief van de leraren
Autonomous Professionalism and the classroom teacher- how frameworks interact with classroom practice, Martin Henry, Education International (toelichting in het Engels)

13.45

Perspectief van het Vlaamse onderwijsbeleid
Hoe gaat Vlaams onderwijsbeleid om met internationale beleidskaders? Toelichting door de overheid

14.15

Perspectief van de Vlaamse onderwijsstakeholders
Panel

15.30

Afsluitend woord, Jens Vermeersch