Internationale beleidskaders voor onderwijs

Organisaties als de EU, de OESO, de VN, de Raad van Europa, … promoten internationale beleidskaders voor onderwijs. Het gaat hier dan niet over internationale afspraken waaruit dwingende regels voortvloeien, maar om vormen van ‘open coördinatiebeleid’. Deze internationale organisaties hebben verschillende benaderingen en scopes, en een verschillende governance en aansturing.

Tijdens deze studiedag buigen we ons over volgende vragen:

  • Hoe worden die kaders opgesteld?
  • Hoe passen ze in een geheel van sturingsinstrumenten?
  • Hoe verhouden ze zich met de professionaliteit van de nationale en de lokale actoren?
  • Hoe krijgen ze draagvlak bij de stakeholders op nationaal vlak?
  • Hoe worden ze gevalideerd?
  • Wat is de meerwaarde van de referentiekaders voor de stakeholders op nationaal en lokaal niveau
  • Hoe kunnen en moeten nationale stakeholders zich hierin positioneren?

Programma volgt