Strategische verkenningen

Een strategische verkenning wil een bepaald thema uitdiepen en er de verschillende dimensies van in kaart brengen. Een strategische verkenning is een rapport aan de Vlor en bevat geen standpunten die de raad als dusdanig binden. Uit een verkenning kan een advies ontstaan, maar dat is niet noodzakelijk zo. De posities die de verschillende geledingen innemen, komen pas in de eventuele adviesfase tot uiting.

Hoe komt een verkenning tot stand?

Een strategische verkenning verloopt in verschillende fases. Eerst schrijft een denkgroep met mensen uit de betrokken sector of sectoren een vraagstelling uit waarin hij het onderwerp in kaart brengt en afbakent. Die vraagstelling wordt voorgelegd aan deskundigen in het thema of deelaspecten ervan. Zij formuleren vanuit hun specialisatie een geschreven bijdrage over één of meer aspecten van de vraagstelling.

Tijdens een seminarie stellen de deskundigen hun bijdrage voor aan de leden van de denkgroep. De hele groep discussieert over de bijdrage van de deskundigen in functie van de vraagsteling. Nadien formuleren de deskundigen op basis van deze inbreng een artikel.

De denkgroep maakt een synthese van de bijdragen van de deskundigen en de discussies tijdens het seminarie. De artikelen van de deskundigen en een synthese van de denkgroep worden samen gepubliceerd in een boek. De synthese is een verslag aan de Algemene Raad van de Vlor met een samenvatting van de belangrijkste aspecten die tijdens de verkenning aan bod kwamen. Dit verslag vertolkt niet het standpunt van de Vlor en bindt evenmin de organisaties waartoe de leden van de denkgroep behoren.

24/06/2015
(september 2015) Een strategische verkenning van de missie en de troeven van het basisonderwijs in Vlaanderen In het werkjaar 2014-2015 verkende de Vlor wat het basisonderwijs in Vlaanderen maakt tot...
07/01/2008
Over de inhoud van begrippen als 'competentiegericht' en 'competentie-ontwikkelend onderwijs' bestaat in de Vlaamse onderwijswereld geen eenduidigheid. De begrippen worden vaak gebruikt in verband...
05/12/2007
(december 2007) In deze probleemverkenning wordt nagegaan wat de meerwaarde en gevolgen zijn van de implementatie van het flexibiliseringsdecreet voor studenten, ouders en de hogeronderwijsinstelling...
09/03/2005
(maart 2005) Jongeren met ernstige gedrags- en emotionele problemen stellen hun directe omgeving, het onderwijs en de samenleving op de proef. Erg vaak verloopt hun schoolcarrière allesbehalve...
01/10/2007
(oktober 2007) Het boek Tertiair onderwijs; een verkenning bevat negen artikels van deskundigen over het grensgebied tussen het secundair onderwijs en het hoger onderwijs in de BaMa-structuur;...
03/05/2005
(mei 2005) Dit boek is de neerslag van een probleemverkenning met als centrale vraag: Hoe kan de onderwijsorganisatie zo optimaal mogelijk inspelen op de noden van jongeren met specifieke onderwijs-...
20/09/2004
(september 2004) Jonge kinderen lijken veel vlotter vreemde talen te leren dan adolescenten en volwassenen. Bovendien schept meertaligheid heel wat voordelen en ontplooiingskansen. De Europese Unie...
22/09/2010
(september 2010) Zit de pedagogische relatie in een juridisch carcan? Nogal wat onderwijsmensen voelen zich steeds meer overspoeld door regels, niet alleen vanuit de onderwijsoverheid zelf, maar ook...

website door wieni met Drupal