Algemene Raad

Advies over onderwijsdecreet XXVIII

Advies over het voorontwerp van decreet betreffende het onderwijs XXVIII

De Vlor adviseert jaarlijks het verzameldecreet dat zowel dringende maatregelen als meer technische aangelegenheden regelt. Het onderwijsdecreet XXVIII heeft twee doelstellingen:

Advies over bijsturingen aan het M-decreet

Advies over het voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 en de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010, wat betreft het ondersteuningsmodel

thema: Lerenden met specifieke noden

Advies over het bestuursdecreet voor de Vlaamse overheid

Advies over het voorontwerp van bestuursdecreet

Ter uitvoering van het Regeerakkoord brengt de Vlaamse Regering een aantal bestuurlijke decreten samen in één Vlaams bestuursdecreet. Het gaat daarbij om een integratie van volgende decreten:

  • Kaderdecreet Bestuurlijk Beleid;
  • Decreet Deugdelijk Bestuur;

Advies over de relatie tussen onderwijscurricula en beroepskwalificaties

In opvolging van een eerder Vlor-advies over de relatie tussen de onderwijscurricula en beroepskwalificaties, nodigde minister Crevits de Vlor en SERV uit om een gezamenlijk advies te formuleren over concrete pistes om de relatie tussen het onderwijscurriculum en beroepskwalificaties op te helderen

Advies over de hervorming van de onderwijsdoelen

Advies over het voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet basisonderwijs en de Codex Secundair Onderwijs, wat de onderwijsdoelen betreft

Advies over de basiscompetenties van de leraren

Advies over het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de basiscompetenties van de leraren

Advies over de beleidsbrief Onderwijs 2017-2018

De minister heeft het afgelopen werkjaar heel wat dossiers in een definitieve plooi doen vallen. Dat heeft zich vooral vertaald in voorontwerpen van decreet die aan de Vlaamse Regering werden voorgelegd en waarover de Vlor ook advies heeft gegeven.

Implementatie nieuw beleid

Advies over de master basisonderwijs

Minister Crevits vroeg de Vlor om advies over de inzetbaarheid, de doelstellingen en de organisatorische aspecten van een master specifiek opgeleid voor het basisonderwijs. De raad bekeek deze vraag vanuit een toekomstgerichte visie om dit basisonderwijs verder te versterken.

Advies over het voorontwerp van decreet onderwijsinspectie 2.0

De overheid zette de voorbije maanden een beleidsproces op met het oog op de uitwerking van een referentiekader voor onderwijskwaliteit.

Advies over de uitbouw van graduaatsopleidingen

Vanaf 1 september 2019 zal het hoger beroepsonderwijs nog enkel worden aangeboden door de hogescholen. De opleidingen krijgen er voortaan de naam ‘graduaatsopleidingen’.

De Vlor hoopt dat de overheid initiatieven neemt om die graduaatsopleidingen ‘in de markt te zetten’ zodat het hoger beroepsonderwijs kan uitgroeien tot een volwaardig onderwijsniveau.

Dubbele doelgroep bedienen

website door wieni met Drupal