Advies op vraag

Advies over onderwijsdecreet XXVIII

Advies over het voorontwerp van decreet betreffende het onderwijs XXVIII

De Vlor adviseert jaarlijks het verzameldecreet dat zowel dringende maatregelen als meer technische aangelegenheden regelt. Het onderwijsdecreet XXVIII heeft twee doelstellingen:

Advies over bijsturingen aan het M-decreet

Advies over het voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 en de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010, wat betreft het ondersteuningsmodel

thema: Lerenden met specifieke noden

Advies over het bestuursdecreet voor de Vlaamse overheid

Advies over het voorontwerp van bestuursdecreet

Ter uitvoering van het Regeerakkoord brengt de Vlaamse Regering een aantal bestuurlijke decreten samen in één Vlaams bestuursdecreet. Het gaat daarbij om een integratie van volgende decreten:

  • Kaderdecreet Bestuurlijk Beleid;
  • Decreet Deugdelijk Bestuur;

Advies over de hervorming van het kwaliteitszorgstelsel hoger onderwijs

Advies over het voorontwerp van decreet houdende vaststelling van het kwaliteitszorgstelsel in het hoger onderwijs

Advies over studiegelden voor studenten die minder dan 27 studiepunten opnemen

Naar aanleiding van de conceptnota hbo5 bracht de Vlor eerder een advies uit over de tariefstructuur van de studiegelden in het hoger onderwijs. Daarin haalde hij het pijnpunt aan van het studiegeld van studenten die minder dan 27 studiepunten opnemen.

Advies over de relatie tussen onderwijscurricula en beroepskwalificaties

In opvolging van een eerder Vlor-advies over de relatie tussen de onderwijscurricula en beroepskwalificaties, nodigde minister Crevits de Vlor en SERV uit om een gezamenlijk advies te formuleren over concrete pistes om de relatie tussen het onderwijscurriculum en beroepskwalificaties op te helderen

Advies over de basiscompetenties van de leraren

Advies over het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de basiscompetenties van de leraren

Advies over de hervorming van de onderwijsdoelen

Advies over het voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet basisonderwijs en de Codex Secundair Onderwijs, wat de onderwijsdoelen betreft

Advies over de master basisonderwijs

Minister Crevits vroeg de Vlor om advies over de inzetbaarheid, de doelstellingen en de organisatorische aspecten van een master specifiek opgeleid voor het basisonderwijs. De raad bekeek deze vraag vanuit een toekomstgerichte visie om dit basisonderwijs verder te versterken.

Advies over de beleidsbrief Onderwijs 2017-2018

De minister heeft het afgelopen werkjaar heel wat dossiers in een definitieve plooi doen vallen. Dat heeft zich vooral vertaald in voorontwerpen van decreet die aan de Vlaamse Regering werden voorgelegd en waarover de Vlor ook advies heeft gegeven.

Implementatie nieuw beleid

website door wieni met Drupal